БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

<< ГЛАВНАЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 122 |

«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ Материалы международной научной конференции г. Минск, 12–13 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Государственное научное учреждение

«ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Национальной академии наук

Беларуси»

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ

КОНТЕКСТ

Материалы

международной научной конференции

г. Минск, 12–13 ноября 2009 г.

Минск

«Право и экономика»

2010 1 УДК 101.1:3 + 304 + 37.012.1 + 37.013 ББК 87.3 И56 Научный редакционный совет:

Т.И. Адуло, Л.Н. Владыковская, Н.Е. Захарова, В.Б. Еворовский, А.А. Лазаревич, С.А. Мякчило, О.А. Павловская, Э.М. Сороко, А.Н. Спасков, Д.И. Широканов Рецензенты:

доктор философских наук А.И. Осипов, доктор социологических наук Н.А. Барановский И56 Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст.

Материалы международной научной конференции, г. Минск, 12– ноября 2009 г. – Минск: Право и экономика, 2010. – 755 с.

ISBN 978-985-442-771-3.

Сборник содержит доклады и тезисы докладов, сделанных на международной научной конференции «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст», проведенной 12– ноября 2009 г. в Институте философии НАН Беларуси. Предназначен для ученых и специалистов в области философии и методологии современного образовательного и воспитательного процесса, педагогов, аспирантов, магистрантов и студентов, а также для всех, кто интересуется актуальными проблемами становления современных образовательных и воспитательных стратегий в контексте инновационной динамики общества. УДК 101.1:3 + 304 + 37.012.1 + 37. ББК 87. Подготовлено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований © ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», ISBN 978-985-442-771- © Оформление. ИООО «Право и экономика»,

ПРЫВІТАЛЬНАЕ СЛОВА ЎДЗЕЛЬНІКАМ

МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

«ІНФАРМАЦЫЙНА-АДУКАЦЫЙНЫЯ І ВЫХАВАЎЧЫЯ

СТРАТЭГІІ Ў СУЧАСНЫМ ГРАМАДСТВЕ:

НАЦЫЯНАЛЬНЫ І ГЛАБАЛЬНЫ КАНТЭКСТ»

АД ПРЭЗІДЫУМА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных наук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі А.А. Каваленя Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!

На нашых вачах Рэспубліка Беларусь, разам з іншымі развітымі краінамі свету, уступае ў стадыю інавацыйнага развіцця. Сння прадукцыя навукамістай вытворчасці, перадавая тэхніка і тэхналогія літаральна пранізваюць усе бакі жыццядзейнасці людзей. Навука фарміруе прыярытэты і мэты сацыяльнага прагрэсу, займаецца сістэматызацыяй і ацэнкай сродкаў іх дасягнення. Задачай дзяржаўнага маштабу стала інтэграцыя навукі з рознымі сферамі грамадскага жыцця.

Як справядліва адзначыў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у дакладзе на Першым з'ездзе вучоных Беларусі, гуманітарныя навукі «асабліва актуальныя для нашай маладой дзяржавы, у якой шмат чаго яшчэ фарміруецца, знаходзіцца ў стадыі станаўлення». Гэта патрабуе ад гуманітарных ведаў крытычнага перагляду старых і выпрацоўкі новых фундаментальных метадалагічных прынцыпаў, на падставе якіх ажыццяўляецца дзейнасць і прымаюцца рашэнні на розных узроўнях грамадскай арганізацыі. Адказваючы на гэтыя патрэбы, сацыяльна-гуманітарная навука павінна пачаць сістэмную работу па вырашэнні праблем метадалогіі дзяржаўнага будаўніцтва, сацыяльнага кіравання, адукацыі і выхавання, камунікацыі, міжкультурнага ўзаемадзеяння і інтэграцыі. Тут выдзяляюцца чатыры напрамкі:

Па-першае, стварэнне комплексу сучасных сродкаў гуманітарнага пазнання, якія раскрывалi б прыроду такой складанай, шматузроўневай, дынамічнай сацыяльнай рэальнасці як сучаснае беларускае грамадства.

Па-другое, даследаванне асаблівасцей функцыянавання нацыянальнай дзяржавы ў архітэктуры глабальнай бяспекі, міжэтнічнага, міжкультурнага, міжканфесійнага дыялогу.

Па-трэцяе, даследаванне характэрных рысаў беларускай нацыянальнай культуры не толькі як сістэмы матэрыяльных і духоўных каштоўнасцяў, але і як дзейнасці, накіраванай на захаванне, узнаўленне і трансляцыю прынцыпаў і нормаў мыслення, асноў светапогляду і «жывой» ідэалогіі, якія складаюць базіс сацыяльна адказнай асобы, грамадзяніна нашай краіны.

І, нарэшце, – хаця, наадварот, можна было б назваць гэты напрамак найважнейшым – кансалідацыя беларускай і транснацыянальнай гуманітарнай супольнасці ў пошуку шляхоў выхаду з эканамічнага і сацыяльнага крызісу, крызісу духоўнасці і традыцыйнай культуры;

аб’яднанне намаганняў па абгрунтаваннi шляхоў павышэння чалавечага патэнцыялу, гарманізацыі сацыяпрыродных адносін.

У лік задач гуманітарнай навукі, і філасофіі ў прыватнасці, уваходзіць і абгрунтаванне метадаў фарміравання інавацыйнай культуры органаў улады і грамадскіх інстытутаў, закліканых ажыццяўляць адпаведную інавацыйную палітыку, пошук спосабаў эфектыўнага сінтэзу грамадскай ініцыятывы і адміністравання ў кантэксце прапрацоўкі розных «сцэнарыяў будучыні».

Устойлівае інавацыйнае развіцц беларускага грамадства прадугледжвае наяўнасць пэўнага «культурнага тыпу» людзей, здольных не проста да пераўтваральнага, творчага мыслення, але і да захавання той інтэлектуальнай і маральнай атмасферы, у якой толькі і могуць узнікаць і ўвасабляцца у жыцц сацыяльныя і навуковыя інавацыі. Гэта патрабуе актыўнага фарміравання такіх асабістых якасцяў грамадзяніна, як лагічнасць і паслядоўнасць мыслення, адказнасць, патрыятызм, ідэалагічная свядомасць, шырыня светапогляду і ўменне арыентавацца на мэты, якія стаяць вышэй імгненных інтарэсаў і патрэбаў.

Сння менавіта філасофія заключае ў сабе востра сучасныя веды аб шляхах эвалюцыі чалавека, грамадства і тэхнасістэм, аб магчымасцях выкарыстання чалавечай крэатыўнасці ў вырашэнні глабальных праблем. У рамках філасофіі ўяўляецца магчымым весці канструктыўную, навукова абгрунтаваную, лагічна пабудаваную, гістарычна вывераную размову аб сутнасці, змесце духоўна-маральных каштоўнасцяў, асаблівасцях іх уключэння ў рэальнае жыцц чалавека. Па вобразным выказванні Гельвецыя, менавіта філосаф з'яўляецца «архітэктарам будынка маральнасці». Да таго ж, менавіта філасофіі належыць ключавая роля ў асэнсаванні лепшых нацыянальных традыцый, стварэнні комплекснай і шматграннай карціны інтэлектуальнадухоўнага жыцця беларускага народа;

змястоўным узбагачэнне ідэалогіі беларускай дзяржавы, развіцці яе за кошт канкрэтных маральна забяспечаных стратэгій паўсядзннага жыцця, сацыяльнага кіравання, прыняцця дзяржаўных рашэнняў.

Актуальнасць даследавання стану і перспектыў сферы адукацыі ўзрастае па меры росту ўсведамлення таго, што для адказу на глабальныя праблемы, што стаяць перад чалавецтвам, неабходна прынцыпова новая ствараючая сіла, крыніцай якой з'яўляецца чалавечы патэнцыял грамадства. Дзейнасць па павелічэннi гэтага патэнцыялу набывае прыярытэтнае значэнне, а адукацыя з'яўляецца найважнейшай кампанентай гэтай дзейнасці.

Няўвага да вышэйшых каштоўнасцяў, пасіўнае прытрымліванне традыцый, што склалiся, становіцца галоўным тормазам на шляху далейшага развіцця сістэмы адукацыі. Пазбаўленая апераджальнай прагнастычнай функцыі, гэтая сістэма не мае магчымасці ўплываць на працэс фарміравання грамадскіх ідэалаў, якія складваюцца такім чынам стыхійна. Адукацыя, асабліва ў крызісных сітуацыях, павінна валодаць магчымасцямі для хуткай і эфектыўнай інкультурацыі чалавека – найперш дзіцяці, юнака, чалавека новага пакалення, – станаўлення яго прафесійнай кампетэнтнасці, духоўнасці і маральнасці ва ўмовах эрозіі традыцыйных сэнсаў сацыяльнага быцця, інфармацыйнага супрацьборства, ідэалагічна-каштоўнаснага плюралізму. Для таго каб адукацыя сапраўды забяспечвала ўвесь цыкл узнаўлення культуры, яна павінна звярнуцца да мінулага, але не проста да падзейнай гісторыі, а да гісторыі таго, як у культуру ўваходзілі тыя або іншыя каштоўнасці, як яны захоўваліся, трансфармаваліся, пераўтвараліся ў новых гістарычных умовах. Таму задачай, што стаіць перад гуманітарнай навуковай супольнасцю, з’яўляецца дэталізацыя і метадалагічная распрацоўка каштоўнасных прыярытэтаў адукацыі, абгрунтаванне іх вядучай ролі ў цывілізацыйным працэсе.

Спрыянне гэтай дзейнасці з'яўляецца адным з асноўных гістарычных прыярытэтаў ЮНЭСКА – Арганізацыі Аб'яднаных нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры. Таму асабліва важна, што канферэнцыя ў Інстытуце філасофіі НАН Беларусі ажыццяўляецца ў кантэксце календара мерапрыемстваў ЮНЭСКА па папулярызацыі і распаўсюджанні філасофскіх ведаў. Адпаведна я хачу выказаць падзяку кіраўніцтву Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЭСКА за пастаянную добразычлівую і ўважлівую падтрымку ініцыятыў Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

Жадаю ўдзельнікам канферэнцыі цікавых творчых сустрэч, плнных дыскусій і новых гарызонтаў філасофскага пошуку!

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ

И ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ» ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Беларусь Уважаемые участники и гости Международной научной конференции «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст»!

Позвольте от имени Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО приветствовать вас в стенах Института философии Национальной академии наук Беларуси.

Стало доброй традицией, что ежегодно Институт философии НАН Беларуси проводит международный научный форум, приуроченный ко Всемирному дню философии. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры учредила Всемирный день философии в 2002 году как ежегодное торжество единения интеллектуального и духовного потенциала народов и культур мира в деле выработки философско-мировоззренческих координат устойчивого развития, межкультурного диалога, содействия максимальной реализации творческих возможностей человека в условиях современной цивилизации.

С каждым годом в мероприятиях Всемирного дня философии участвует все больше стран. На сегодняшний день их уже более 70-ти. Республика Беларусь одной из первых включилась в это движение, и конференции Института философии НАН Беларуси сыграли в этом немалую роль. Отрадно, что с каждым годом растет их масштаб и представительность. Увеличивается и внимание, которое научные круги, органы государственной власти и широкая общественность Республики Беларусь уделяют обсуждению важнейших гуманитарных проблем общественного развития, поиску путей их решения на основе научно выверенного методологического и ценностного подхода.

Закономерно, что, вслед за конференциями, посвященным тенденциям духовного развития современного общества (2004 г.), духовному наследию белорусской нации, народов Восточной и Центральной Европы в контексте современного межцивилизационного диалога (2005, 2007 гг.), функциям философии как понятийной формы самопонимания культуры и посредника в диалоге культур (2006 г.), мировоззренческим и философско-методологическим основам инновационного развития современного общества (2008 г.), задачей нынешнего форума становится обоснование новых эффективных механизмов образовательной и воспитательной работы в современных социокультурных условиях.

Отличительной чертой современного мира являются интенсивные трансформационные процессы, затрагивающие политический и экономический уклад общества, систему социальных связей и институтов. Этот процесс тесным образом сопряжен с возрастанием роли человеческого, личностного фактора общественного развития. Одновременно с этим возрастает роль философии как теоретикометодологического, социально-критического, прогностического знания. Миссия научного гуманитарного сообщества – способствовать укреплению позиций философии в содействии устойчивому развитию, становлению новых форм общественной солидарности, в борьбе против обскурантизма, проявлений нетерпимости и экстремизма. Не случайно одним из основополагающих принципов ЮНЕСКО в области содействия философским исследованиям является положение о том, что философия учит миру и ответственности, позволяет противостоять вызовам современной цивилизации.

Перед учеными-гуманитариями в Республике Беларусь, других постсоветских государствах стоят задачи, связанные с определением философско-мировоззренческих предпосылок и практических механизмов совершенствования структур образовательно-воспитательной работы в целях повышения качества знаний, навыков, профессиональной компетенции, воспитания гражданско-патриотических и нравственных качеств граждан с учетом социокультурной специфики региона.

Полагаем, что пришло время проанализировать на целостной ценностномировоззренческой основе место и роль нравственного сознания в экономических, политических, правовых религиозно-конфессиональных явлениях и процессах, рассмотреть методики повышения творческого потенциала учащихся, студентов, специалистов и ученых в решении актуальных проблем социального развития. Безусловно, усилия участников конференции и приглашенных гостей будут направлены на обоснование путей диалога и взаимодействия между мировоззренческими и образовательными парадигмами славянского мира, Востока и Запада. В этом смысле задачи конференции полностью отвечают ценностям и приоритетам ЮНЕСКО в области распространения гуманитарных знаний и образования, внедрения философского компонента в образовательные и воспитательные программы всех степеней, развития современной философии как инструмента содействия диалогу культур и культуре мира, нормам Парижской декларации по философии 1995 года.

Уверены, что конференция будет способствовать совершенствованию теоретико-методологического аппарата современного гуманитарного знания, созданию условий для более тесного трансграничного взаимодействия философских школ.

Желаю участникам конференции успешной работы, творческого вдохновения и плодотворного научного диалога.

1. ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

ОБЩЕСТВА

1.1. ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ

СТРАТЕГИЙ НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В современных условиях инновационная политика становится одной из важнейших составных частей научно-технической и социально-экономической политики в системе университетского образования. Современное общество, которое не может существовать без нововведений, должно их стимулировать, а государственно-образовательная политика ориентироваться на принятие решений о поддержке или не поддержке конкретных инновационных проектов и специальностей, отвечающих вызовам ХХI столетия.

Инновационно-методологическая культура студентов и аспирантов имеет важное значение для их профессиональной подготовки. Именно с этой целью для студентов, магистрантов и аспирантов в различных белорусских университетах читаются такие спецкурсы как «Методология научных исследований», «Гуманитарные параметры современной науки», «Биоэтика: междисциплинарные стратегии» и др.

Для гуманизации и демократизации университетского образования важен тезис о том, что современная наука характеризуется междисциплинарными стратегиями, которые проявляют себя как при взаимодействии естественнонаучного, технического и гуманитарного знания, так и в отдельных гуманитарных науках. Так, «лингвистический поворот», антропологизация исторической науки, конструирование междисциплинарных подходов определяют сегодня лицо историко-методологической рефлексии. Потребность в «своих» историях, процесс самоопределения, открытие тем и людей, «спрятанных» от истории, интерес к «маленькому» человеку привели к становлению новых методов и подходов исторического исследования. Появились такие направления в исторической науке, как история повседневности, гендерная история, устная, демографическая, экологическая история, постмодернистская версия истории с ее оппозицией «универсализации» истории, идеям исторического прогресса и акцентацией «фрагментированного дискурса», специфического видения мира как хаоса, лишенного причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, «мира децентрированнного», иерархически неупорядоченного, получившего определение «постмодернистской чувствительности».Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 122 |
 


Похожие материалы:

«ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ — 2010 Материалы Международной конференции Будущее России: стратегия философского осмысления Секция: Будущее России в свете реалистической философии Под редакцией профессора В.Л.Обухова Санкт-Петербург Пушкин 2010 1 ISBN 978-5-98341-049-7 Дни Петербургской философии 2010 Секция: Будущее России в свете реалистической философии. Руководители: доктор философских наук, профессор В.Л.Обухов, доктор философских наук, профессор Р.А.Зобов, старший научный сотрудник ...»

«АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК Материалы XL научной конференции – конкурса научных докладов Студенческая весна – 2010 13 апреля – 14 мая 2010 года г. Хабаровск (сборник статей) Авторы А.М. Орлова В.Р. Федорова Я.В. Федченко Хабаровск, 2010 Актуальные исследования студентов и аспирантов в области гуманитарных, общественных, юридических и экономических наук. Материалы XL научной конференции – конкурса научных ...»

«Ребенок в современном обществе 2007 Другое детство 2009 На пороге взросления 2011 У истоков развития 2013 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ У истоков развития Сборник научных статей Редакторы Л. Ф. Обухова, И. А. Котляр (Корепанова) Москва, 2013 ББК 88.4 У11 У истоков развития. Сборник научных статей / Ред.: Л. Ф. Обухо- ва, И. А. ...»

«Сивограков О.В. Индикаторы устойчивого развития местного сообщества (Как оце- С34 нить результаты Местной повестки-21). – Минск: Пропилеи, 2008. – 92 с. ISBN 978-985-6329-77-0. Рассматриваются вопросы разработки и использования индикаторов устойчивого раз- вития на местном уровне (в областях, районах, городах, деревнях) в процессе реализации стратегий устойчивого развития территорий (Местных повесток-21). Обобщен и проанали- зирован опыт многих зарубежных городов и регионов в области применения ...»


 
© 2013 www.kon.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»