БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

<< ГЛАВНАЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 120 | 121 ||

«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ Материалы международной научной конференции г. Минск, 12–13 ...»

-- [ Страница 122 ] --

Не толькі сэнс філасофіі як спецыфічнага феномена, але і большая частка яе зместу будуць недастаткова зразумелымі, калі яе выкладаць па аналогіі з прыродазнаўчымі дысцыплінамі без гісторыка-нацыянальнага кантэксту і экскурсу ў гісторыю філасофіі. Што тычыцца такіх навук «без прынцыпаў», як фізіка, хімія, біялогія, то іх вельмі мала цікавяць сацыяльныя ўмовы, эканамічны стан, палітычная сістэма грамадства ў дачыненні да тых ці іншых думак, канцэпцый, адкрыццяў, законаў, у якіх гэтыя навукі афармляліся. А вось з філасофіяй сітуацыя зусім іншая менавіта таму, што яна перадусім – светапогляд нейкай канкрэтнай гістарычнай эпохі і чалавека. Напрыклад, выкарыстанне закона зберажэння і ператварэння энэргіі ў межах фізічнай навукі не цягне за сабою аўтаматычнага звароту да асэнсавання светапоглядных абставін, у якіх н быў сфармуляваны. Філасофскае прачытанне гэтага закона з абавязковасцю патрабуе не толькі паняційнага тлумачэння, але і аналізу эвалюцыі лінгвістычнага разгляду тэрмінаў «энергія», «ператварэнне», «зберажэнне» ў нацыянальных мовах. Спрабуючы растлумачыць тэрмін «энергія», немагчыма абыйсціся без спасылкі на філасофскую спадчыну Арыстоцеля. Менавіта ў філасофіі вялікага Стагірыта ўпершыню выкарыстана паняцце энергіі як працэса перахода патэнцыяльнага ў актуальнае ва ўсіх сферах быцця. Тэрмін «энергія» ў разуменні Арыстоцеля выкарыстоўваецца ў якасці парнай катэгорыі для паняцця «энтэлехія», гэтак званая «энергія-энтэлехія». У той час, калі тэрмін «энергія» з сферы філасофіі перайшоў і замацаваўся ў фізічных навуках, то «энтэлехія»

працягвае выкарыстоўвацца толькі ў сферы філасофіі. Фізічная навука ў тэарэтычных і практычных падыходах не мае магчымасці, ды і вострай патрэбы ва ўсведамленні моманта энтэлехійнасці ў свай сферы доследу, яна абыходзіцца універсальнасцю паняцця «энергія». Што тычыцца філасофіі, то энтэлехійнасць, як завяршэнне таго ці іншага пераходу з магчымаснага ў актуальнае, выконвае істотную ролю як у светапоглядных адносінах, так і ў практычна-сацыяльных.

1. Витгенштейн, Л. Логика-философский трактат. – М.: КАНОН, 2008.

2. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Об искусстве. – СПб.:

«Искусство-СПБ», 1998. – С.14–287.

3. Ойзерман, Т.И. Метафилософия. Теория историко-философского процесса. – М.: КАНОН, 2009.

АДУКАЦЫЙНЫЯ ЗАПАВЕТЫ С.А. ПАДОКШЫНА

Сапраўдны навукоўца працуе няспынна. Яго творчы палт захоплівае паплечнікаў і афіцыйна прыстаўленых падапечных, а калі час спыняе яго дзейнасць і атрымліваецца сітуацыя як у выдатнага гісторыка беларускай філасофіі, доктара фiласофскiх навук С.А. Падокшына, калі «ідэй многа, а сіл не хапае», тады дастаецца (у добрым сэнсе) і іншым. Так і да мяне трапіў лісток ад Сямна Александравіча з пажаданнем даследваць пэўныя тэмы і спробы-доследы, часткова, пазней былі праведзены (глядзіце матэрыялы канферэнцый Інстытута філасофіі 2005 і 2007 гадоў): па экалагічнай свядомасці ў творах К.Тураўскага, па экалагічнай культуры і праву ў Статуце ВКЛ 1588 года.

Настаў час звярнуцца да аднаго з найбольш знакамітых твораў М. Гусоўскага, пра які, у прадмове да выдання Статута ВКЛ 1588, С.А. Падокшын піша адмыслова і падкрэслівае перспектыву развіцця экалагічнай адукацыі. Зварот да паэмы «Песня пра зубра» М. Гусоўскага навў на думку пра тое, што шмат чаго ў й назапашана: закранута не толькі актуальная для снняшняга часу праблема экалагічнай адукацыі, але, больш таго, ўздымаюцца грунтоўныя пытанні грамадзскай адказнасці, дзяржаўнай маральнасці, ідэнтыфікацыі славяніна.

Праблема ідэнтыфікацыі сябе пастаўлена як самаазначэнне сябе праз іншага, ва ўмовах чужыны, праз чужое асяроддзе, таму што менавіта на чужыне абвострана пачуцц далкага свайго, і наяўным робіцца (матэрыялізуецца) феномен настальгіі – любові да Бацькаўшчыны. Добра, таксама, калі на чужыне знойдуцца побач дабразычлівыя асобы, і тады яны накіруюць асэнсаванне сябе, каб яно стала не толькі магчымай, але і прадуктыўнай з’явай. Так здарылася і з Міколам Гусоўскім у далкім часе 30-х гадоў XVI стагоддзя, дзякуючы дапытлівай італьянцы Боне Сфорцы, якая, як і сучасныя інтэлектуалы з-за мяжы, папярэдзіла – пішыце сваю гісторыю самі, альбо за вас яе напішуць іншыя. І вось тут ужо патрэбна акрэсліць адукацыйную ролю Іншага, чужога: іншы вымушае ўспомніць пра сябе ў шырокім сэнсе, памагае вызначаць падмурак сябе:

дзе ты і хто ты, што ты ўмееш, чым жывеш і як.

Выпадак накіраваў М. Гусоўскага на роздум-ўспаміны і занатаваў шмат актуальнага да снняшняга часу. Перш за ўс, нагадаў пра навакольнае асяроддзе – абшары Белавежскай пушчы і яе прадстаўніка зубра, якія і сння з’яўляюцца сімвалам магутнасці і велічы краю. Асэнсаванне сябе праз герменеўтычны круг сімвалічных успамінаў пра сва асяроддзе – гэта адна з галоўных тэм, пра якую распавядае нам Мікола Гусоўскі ў сваім знакамітым творы «Песня пра зубра».

Падмурак ўспамінаў складаюць звесткі пра навакольнаяе асяроддзе: менавіта пушча, якая сння завецца Белавежскай, даўнія памеры якой, на той час, здзіўляюць наш розум вымушае сучаснага чалавека ўявіць сабе прастору лясных абшараў ад Польшчы да Дняпра. Сярод абшараў пушчы прыпомнілася мястэчка Гусава, дзе нарадзіуся і жыў Мікола Гусоўскі. І гэты факт наводзіць нас на думку, што Гусоўскі – славянін, дый можа з беларусаў (большая частка абшараў Белавежскай пушчы, што захаваліся да сучаснасці – беларуская спадчына). Але найперш успомнілася Гусоўскаму пра лес і велічнага зубра. Велічная жывеліна з яе побытам, ловамі на яго, з яго моцам і жыццястойкасцю стала лейтматывам песні, алегорыяй роднага краю, сімвалам магутнасці славянскага народу… Потым паэт нагадаў пра пакутлівую долю свайго гаротнага і галоднага народу, які вымушалі станавіцца «загародай на бітых шляхах і гасцінцах вартай памежнай між воляй народаў і рабствам». Прыгадайма, што гаворка ідзе пра народ славянска-хрысціянскі, які павінен як тады, так і сння помніць, што ваяваць трэба толькі за праўду, і што дзе небяспека і смерць, там трэба караць вінаватых ўладай закону. Разам з верай ў справядлівасць грамадзскага права, Гусоўскі выказвае думку, актуальную і на сенняшні дзень, што сваю бяспеку і лс свой трэба глядзець кожнаму народу самаму і што спадзявацца ў гэтай справе няма на каго.

І ў родзуме, крытычна разумеючы сваю рэчаіснасць, паэту прыпомнілася адна з галоўных бед свайго народа – нізкая якасць жыцця – крыніца якой крыецца перш за ўс ў недасканалым кіраванні дзяржавай як вынік недахопа мудрых, раўнаважных дзяржаўцаў, і, як піша Гусоўскі, цвярозых іх мысляў і ўчынкаў.

Бяда застаецца і на сння і праяўляецца ў тым, што забываюцца на свае абавязкі – «свет вар’яцее, усе міратворцы на словах». Тут Гусоўскі разумее становішча яшчэ глыбей, выкрывае праблему як амаральны аспект кіравання людзьмі: за красамоўствам хаваецца мана, – і тым самым падымае праблему маральнай недасканаласці дзяржаўцаў. Гусоўскі разумее мысленна праблему і дае параду, што толькі адданасць мужа дзяржаўнага дзяржаўнай справе здолее павясці каравэлу дзяржавы праз хаос і штормы жахлівага часу. Такім чынам паэт прыходзіць да высновы, што трэба вучыцца выстаіваць у цяжкіх умовах – уменню гартаваць сілу і дух народа ў нягодах няспынных.

Але, як у дадзеным выпадку, натхненне і плн пазнавання прыйшлі ад прадстаўніка з чужой краіны. Прапанаваная Бонай Сфорцай ідэя апекі над таленавітымі і спрактыкаванымі ў навуцы і мастацтве людзьмі апынулася прадуктыўным вынікам. М. Гусоўскі, натхнны высокімі ідэаламі італьянскага гуманізму, пакінуў творы, актуальныя для сучаснасці: пазітыўна ўплываюць на свядомасць інтэлектуалаў і вядуць іх ў думках і ў жыцці за высокімі ідэаламі.

Нас жа, у сучаснасці, на вывучэнне свай культуры накіраваў С.А. Падокшын: гістарычны падмурак уласцівы і сучасны кожнаму даследванню, і навукоўца вучыць нас не забывацца на яго. Навуковыя запаветы С.А. Падокшына накіроўваюць на дбанне аб архетыпах культуры: паэма М. Гусоўскага вучыць грамадзскай адказнасці чалавека за наваколле і за жыцц сва, накіроўвае на дбанне аб каранях ведаў, аб з’явах і выпадках жыцця як першаведах, спрыяе нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

1. Гусоўскі, Мікола. Песня пра зубра / Пераклад Я. Семяжона. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1981.

РОЛЬ МЕТОДОЛОГИИ М. ЭЛИАДЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСА БЕЛАРУСИ

Современный мир представляет собой мозаичное целое с приматом плюрализма без доминирования образцов – религиозных, мифологических или каких-либо иных. Поскольку картина будущего развития остается открытой, необходимо понять тенденции трансформации и структурирующие элементы ее динамики. В этом вопросе обнаруживается креативный потенциал современной религиоведческой методологии, которая позволяет исследовать культурные феномены в диахронном и синхронном срезах.

Поскольку мир культурных паттернов, символов и архетипов не существует изолированно, а определенным образом преломляется в сознании человека и определяет образ бытия культуры, то становится очевидной необходимость изучения этих культурных форм для мониторинга и прогнозирования социокультурных процессов на современном этапе, в частности, проблемы преемственности и новации, традиционализма и модернизма. Эта проблема является особенно актуальной для современной культуры (в том числе и Беларуси), поскольку движение к новому всегда предполагает осмысление культурной традиции и памяти.

Культурологичесий дискурс Беларуси предполагает в качестве методологической посылки концептуального исследования операционализацию методологии циклизма, которая может быть весьма продуктивной не только для регионального, но и глобального анализа культуры. Диада «мировая – национальная культура» в современных условиях характеризуется усложнением многовекторных, макрорегиональных (социальных, культурных, экономических) процессов в современном мире. Методологическая установка на циклизм как теоретический принцип способствует анализу процессов становления отдельных (локальных) аспектов историко-культурной целостности Беларуси. При этом методологическим принципом членения культур и выявления доминирующих образцов может служить феноменолого-религиоведческий подход румынского ученого М.

Элиаде.

Используемую Элиаде имплицитную методологию можно считать универсальной для изучения типов религии, культуры, либо религиозной культуры.

Так, например, с помощью методологии Элиаде можно выявить смену циклов белорусской культуры. Концептуализация и экспликация динамики белорусской культуры (как исторической, так и современной) возможна путем вычленения доминирующих и периферийных образцов (циклов), конгломерат которых характеризует ее как «неустановившуюся экзистенцию» (К. Ясперс).

Продуктивному анализу религии и культуры Беларуси может способствовать предложенная Элиаде дихотомия «сакральное-профанное», помогающая раскрыть путь взаимоперехода сакральных и профанных элементов в культуре.

На ее основе можно констатировать, что доминанта религиозности в менталитете Беларуси характерна для ранних стадий его развития (XI–XII вв.), в дальнейшем наступает период симбиоза религиозного и социального начал в культуре.

Можно также утверждать, что историчность культурного развития Беларуси впервые рельефно проявилась после принятия христианства, и это связано с тем, что базовой идеей христианской религиозной доктрины является идея конца времени и мира. Онтологически-временная размерность белорусской культуры выражалась не в «пребывании за пределами истории», а в чувстве исторического свершения и судьбы. Предшествующий период белорусской архаической культуры характеризуется наличием базовых черт, сходных с другими архаическими культурами, находящихся в одном ментальном континууме (это согласуется с воззрением В. Конона на белорусское наследие как часть общемирового [1, с. 16–21]). Одной из таких черт является доминанта циклизма.

Если экстраполировать взгляды Элиаде на характер белорусской культуры, можно выявить, что модифицируется само понятие бытия. В период становления и развития философии и культуры Беларуси (XI–XII вв.), вплоть до эпохи Возрождения, человеческое бытие мыслилось в сопряжении с теоцентристской идеей мира, и его ценность определялась, прежде всего, христианской идеей Бога. Здесь можно обнаружить совпадение культуротворческих и философскоантропологических представлений в единой точке – идее Бога, конституировавшейся в представлении совершенной личности, обожествленного микрокосма.

В дальнейшем связь микрокосма и макрокосма ослабевает, и в эпоху Ренессанса появляется идея уникальности человеческой индивидуальности, презумпции ее самодостаточности, хотя религиозные идеи, преломляясь в социальном контексте, продолжают оказывать влияние. Становление социально-правовой проблематики (С. Будный, Л. Сапега и др.) актуализирует вовлечение личности в социальное бытие. Также в эпоху Возрождения и Реформации появляются первые признаки полирелигиозности Беларуси, когда на белорусские земли проникают такие религиозные течения, как лютеранство, кальвинизм, социнианство, арианство и др. Период единой религиозности заменяется плюральностью форм религиозного мышления, что станет отличительной чертой белорусской культуры на многие столетия.

В культуре эпохи Возрождения начинает превалировать антропоцентрический фактор, хотя теоцентризм по-прежнему существует, что выразилось в синтезе богословских и политико-правовых идей. Происходит своеобразная конвергенция социального и духовного начал в культуре. Таким образом, развитие религиозного сознания в Беларуси имело цикличный характер, характеризуясь этапами подъема и спада. Это подтверждает идеи Элиаде о диалектике сакрального и профанного в культуре, ее цикличном характере. Внутри циклов воспроизводства и ассимиляции белорусской культурой элементов других культур существовали тенденции отторжения и депривации. Это можно проследить на примере католицизма, который, в силу ментальной специфики и противоречий возрожденческой культуры Беларуси, несколько диссонировал с культурносмысловым полем белорусской ментальности, в частности, с парадигмой православия.

К методологическому инструментарию, способствующему осмыслению динамических трансформаций социокультурного пространства Беларуси, можно отнести концепцию «вызов–ответ» А. Тойнби. На социокультурные вызовы Беларусь отвечала внутренней перестройкой основ мировоззрения, при этом сохраняя самобытность. Это касается, прежде всего, влияния польской и литовской культур. Белорусская культура никогда не была однородной. Первой наиболее значимой попыткой включения Беларуси в историческую ось было введение христианства. Как полагает С.А. Подокшин, «Адным з істотных момантаў Адраджэння на Беларусі з'яўляецца станаўленне нацыянальнай, уласна беларускай культуры» [2, с. 75]. Рассматривая эту ситуацию в свете методологии А. Тойнби, можно отметить, что всплеск развития национальной культуры был своеобразным ответом на кросскультурные влияния. Таким образом, многообразные векторы культурных взаимодействий не только не приводили к нивелированию культуры, но способствовали ее расцвету. Об имманентной восприимчивости белорусской культуры свидетельствует тот факт, что все основные религиозные течения, возникшие в Западной Европе, нашли свое отражение в культуре Беларуси. Это особенно касается периода Реформации, когда в ВКЛ получили распространение, наряду с православием, протестантские течения.

Что касается современной культуры, очевидным является превалирование в ней профанного элемента, что выражается в омассовлении культуры и ее виртуализации. Критический взгляд на эти проблемы становится особенно актуальным в период информатизации и глобализации, когда обостряется проблема деструкции основ личности. Изучение данной проблематики может способствовать выработке нового взгляда на культуру, личность и социум, в основе которого лежит представление о многомерной, культурантропологической размерности сознания. В данном контексте культурные ценности можно рассматривать как взаимозависимые от продуцируемых культурой смыслов.

Экспликация вариативного характера ценностей подразумевает выявление их взаимодополнительного и контрпозиционального характера, специфики их связи с глубинными основами культуры. Исходя из взглядов Элиаде, исторический процесс можно представить как чередование профанных и сакральных элементов в культуре, при этом духовно-сакральное начало не бывает вытеснено полностью, оно лишь приобретает латентное качество.

1. Конан, У. Архетыпы нашай культуры // Адукацыя і выхаванне, 1996. – №1. – C.16–21.

2. Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мн.: Беларуская навука, 2003.

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ»

Участники конференции, принимая во внимание цели провозглашения Всемирного дня философии, а также положения Стратегии ЮНЕСКО в области философии изучив роль инноваций и традиций в становлении образовательных и воспитательных институтов информационного общества, особенности их влияния на национальное, региональное, мировое развитие;

проанализировав соотношение современных форм нравственного сознания с экономическими, политическими, правовыми, религиозно-конфессиональными явлениями и процессами;

сформулировав новые философско-педагогические подходы к методикам повышения творческого потенциала учащихся, студентов, специалистов, ученых в решении актуальных проблем, стоящих перед современным обществом, в том числе в поиске путей выхода из глобального экономического и духовнонравственного кризиса;

осуществив уточнение и развитие философско-методологического и педагогического инструментария социализации и гуманизации современных информационно-коммуникационных технологий;

1. Отмечают, что проведение конференции «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст» в стенах Национальной академии наук Беларуси отражает насущную потребность в разработке системной стратегии деятельности государства и его взаимодействия с гражданскими инициативами в области строительства общества, основанного на знаниях, внедрения новейших научнообразовательных, культурных и технологических достижений в работу по формированию гармонично развитой, самостоятельно и критически мыслящей, нравственно полноценной личности.

2. Выражают обеспокоенность распространением негативных тенденций в сфере духовно-нравственных отношений современного общества, состоянием морального и правового сознания молодого поколения, существенным отставанием в теоретико-методологическом и методическом плане субъектов образовательной и воспитательной деятельности от насущных потребностей социального развития, а также обращают внимание на недопустимость сокращения учебной нагрузки по ряду дисциплин социально-гуманитарного профиля, особо подчеркнув их значение для общекультурного развития личности.

3. Подчеркивают возрастающую роль философии в современном мире как теоретико-методологического, социально-критического, прогностического знания и считают важнейшим приоритетом гуманитарного развития Республики Беларусь, постсоветских государств и мира в целом сохранение и укрепление национальных исследовательских и образовательных философских институтов и школ в контексте более тесного сотрудничества философской науки с высшей и средней школой, учреждениями профессиональной подготовки и переподготовки, структурами, ответственными за воспитательную и социальную работу;

4. Отмечают содействие конференции философско-методологическому осмыслению, социально-этическому и культурологическому обоснованию инновационного пути эволюции национальных систем образования и гражданскопатриотического воспитания на постсоветском пространстве, активизации роли философии и гуманитарных наук в развитии плодотворного межкультурного сотрудничества, преодолении негативных последствий глобализации, стабилизации и демократизации международных отношений;

5. Указывают на то, что работа конференции позволила наметить научнотеоретические и практические подходы к разработке системной стратегии деятельности государства и его взаимодействия с гражданскими инициативами в области строительства общества, основанного на знаниях, проанализировать эффективность современных философско-педагогических стратегий, пути их внедрения в практику. Конференция будет способствовать совершенствованию теоретико-методологического аппарата современного гуманитарного знания, созданию условий для более тесного взаимодействия научных учреждений и философских школ;

6. Обращают внимание на необходимость более глубокого философскотеоретического осмысления трансформационных процессов в постсоветских обществах, разработку конкретных практических рекомендаций, направленных на реализацию национально-ориентированных моделей устойчивого социально–экономического развития, утверждение общечеловеческих гуманистических и национально-культурных ценностей. Выступают с инициативой формулирования рекомендаций по интегрированию социоприродного гуманитарного знания на основе методологии коэволюционного подхода к решению философскотеоретических и социально-практических проблем.

7. Признают важность продолжения и углубления исследований в области национальной и региональной истории философской мысли как неотъемлемого компонента гуманитарного образования и гуманистического воспитания. Рекомендовать расширение практики преподавания курсов по философской и общественно-политической мысли Беларуси, России, Литвы, Украины, Польши и других стран-участниц конференции для широкой аудитории студентов и специалистов гуманитарного профиля.

8. Рекомендуют Национальной академии наук Беларуси, Институту философии НАН Беларуси более активно включаться в процесс разработки информационно-образовательных и воспитательных стратегий, адекватных социокультурным условиям и вызовам современности, привлекать к этой работе ученых-социологов, историков, экономистов, искусствоведов, координируя и обобщая их исследования на системной ценностно-мировоззренческой и методологической основе. Предлагают расширить сферу междисциплинарного взаимодействия философии с другими направлениями обществознания и человековедения путем организации исследований в области конфликтологии, изучения толерантности как феномена национальной и европейской культуры, а также актуальной воспитательной стратегии.

9. Обращаются к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО стран-участниц конференции и впредь оказывать содействие проведению на национальном и международном уровне научных форумов и других мероприятий в области философии;

10. Выражают благодарность Институту философии Национальной академии наук Беларуси за инициативу проведения и организацию конференции.

Рекомендуют организационному комитету в дальнейшем расширить программу конференций, увеличить количество специальных научных мероприятий: научно-методологических и научно-педагогических семинаров, круглых столов, практикумов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Прывітальнае слова ўдзельнікам міжнароднай навуковай канферэнцыі ад Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі

Приветствие участникам международной научной конференции от Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО

1. ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

1.1. Философское знание как основа инновационных стратегий научной и образовательной деятельности

Яскевич Я.С. Инновационные стратегии в современной науке и системе образования: механизмы взаимодействия

Кефели И.Ф. Роль геополитического стиля мышления в формировании инновационного знания

Широканов Д.И. Проблемы диалектического познания исторически развивающегося универсума: два плана исследования

Коваженков М.А., Захаров А.А. Философия инновационного развития:

социокультурный аспект

Цепкало В.В., Старжинский В.П. Идеология модернизации и инновационное образование

Шуман А.Н. Перспективы инновационного развития и социализации науки в Республике Беларусь

Чуешов В.И. Антропологический капитал: единство философии и экономики человека

Лукашевич В.К. Динамика социального ресурса инновационных преобразований

1.2. Философско-мировоззренческие аспекты эволюции современной науки и образования

Тузова Т.М. Ценностно-смысловые размерности опыта и объективность социально-гуманитарного знания

Плебанек О.В. Постнеклассические основания социогуманитарного познания

Dessart Francis. Universalist and Transdisciplinary Education. A Sinergy for Adequate Pedagogy

Левяш И.Я. Глобализация и непрерывное образование: концептуальные основания, идея исследовательского проекта

Кузнецов В.В. Проблемы и задачи современного образования в условиях глобальных кризисов

Салеев В.А. Образовательные стратегии в информационную эпоху:

философские и культурологические аспекты

Кокорев А.В. Образование как культурологический процесс

Витковская И.Н. Философско-мировоззренческие ориентиры современного образовательного процесса

Крюков В.М. Философско-мировоззренческие аттракторы современного образовательного процесса

Каравкин В.И. Открытость и ответственность как мировоззренческие ориентиры современного образовательного процесса

Дружкин А.А. Диалог как парадигма современного образования в контексте глобализации

Субботняя А.Г. Диалог как важнейший философско-мировоззренческий ориентир в современном образовательном пространстве

Блинова О.А. Современное образование в условиях глобализации

Браницкая И.Н. Инновации как один из факторов реформирования образования

Ефименко Е.В. Технико-технологические детерминанты инновационного развития Республики Беларусь

1.3. Эвристика философского знания в интерпретации социокультурных процессов

Брычков А.С. Онтология науки и человека в социуме

Печенко М.Ф. Экзистенциальный смысл философствования

Орлов В.В. Эвристический потенциал марксистской философии

Степанов Е.И. Информационное обеспечение в современной России региональной конфликтологии как важного направления прикладной диалектики

Чмыхун И.Н. Философско-мировоззренческие и методологические ориентиры развития современного военно-научного знания

Тиапкин Алексей. Нищета англосаксонизма: филогенез против онтогенеза

Демидов А.Б. Мышление как сообразование представлений

Дисько-Шуман М.Р. Иерархическая модель научного консенсуса

Спектор А.А. Эволюция науки и знания как развитие адаптационных моделей

Сертакова Е.А. Структурный характер современного коммуникативного знания

Спасков А.Н. Философские основания концепции многоуровневой реальности

Демиров В.В. Сознание и время в трансцендентальнофеноменологической парадигме

Павлюкевич В.И. Модальная экспликация логических отношений

Короткая Т.П. Образ трансцендентально-логического неокантианства в русской религиозно-идеалистической философии начала XX века

Алексеева Е.А. Теоретико-методологический анализ принципа «отнесение к ценности»

Салеева М.В. Философия Б. Кроче: формы реализации духовного

Довыденко Л.В. Прошлое как ценность современной культуры в философии Н.С. Арсеньева

Яхно В.Н. «Критика исторического разума» как методология научного познания немецкого историцизма

Михайлова Н.В. Тринитарный подход к проблеме обоснования:

мировоззренческая идея Роджера Пенроуза

Войтов А.Г. Философский проект Р. Гукера

Гурьевская Л.А. Дугалд Стюарт – философ «здравого смысла»

Федякова И.А. Феномен успеха в философских концепциях

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Ценностные ориентиры эволюции системы образования и воспитания

Жукова Е.А. Hi-Hume: проблема аксиологических оснований современного образования

Захарова Н.Е. Интеллектуально-образовательные факторы развития человеческого потенциала Беларуси

Надыбская О.Я. Приоритеты современной системы образования и воспитания

Сытник А.И., Ковальчук И.А. Человекоцентризм в образовательном процессе: к постановке проблемы

Кускова С.М. Антропологические основы моделей образования

Пяткивский Р.А. От антропоцентрической философии к «софицентрическому» образованию

Оришева О.Ф. Ценностные аспекты современного образования:

формирование демократической идентичности

Бородич А.А. Социогуманитарное образование как фактор обеспечения национальной безопасности

Шилина Н.Е. Гуманитаризация образовательного процесса в условиях информационного общества

Медведев Б.А. Гуманизация образования в области естественных наук:

глобальный контекст

Дольская О.А. Роль методологической рациональности в современной парадигме образования

Мамыкин И.П. На пути к креативному обучению: вопросы научного и методического обеспечения

Капитонова Т.А. Личностная результативность как ориентир системы сетевого / дистанционного образования

Липина Н.В. О принципах психологической безопасности образовательного пространства

Роготнева Е.Н. Преодоление исходной утопичности образования

Дедюлина М.А. Гуманитарная экспертиза в обществе высоких технологий

Колесников А.В., Сиренко С.Н. Человек и машина в образовательном процессе XXI века

Борушко Н.В., Иноземцев В.А. Информационные технологии как фактор формирования виртуальной реальности и процессы социальной синергии........ Якимович Е.Б. Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в техническом вузе в условиях новой медиареальности

Тимохович О.В. Компьютерные технологии и стимулирование самостоятельного мышления студентов

Василец О.И. Единство образовательной и коммуникационной составляющих философской мысли – адекватный ответ вызовам времени........ 2.2. Проблемы экологизации и ноосферизации образования в контексте принципов устойчивого социоприродного развития

Русанду И.К. Инновационные процессы в динамике устойчивого развития

Базалук О.А. Стратегическая цель философии образования

Кузнецов А.В. Эколого-футурологическая парадигма социального знания и задачи развития современного образования

Карако П.С. Экологическая философия и ее проблемное поле

Бурак П.М. Философско-методологические основания ноосферного образования

Анохина В.В. Устойчивый туризм как инновационная образовательная технология

Червинский А.С. Экологическое содержание образовательного процесса.......... Мельниченко Ю.С. Антропокосмизм как мировоззренческая основа ноосферного образования

Сидоренко И.Н. Интерактивная модель обучения в контексте ноосферного образования

Шкутник В.А. Экологическая идея в политике государства

Батраева О.В. Экологическая ментальность восточных славян

Хмеленок Е.А. Традиционные экологические ценности восточных славян в формировании идеологии современного государства

Хворостов А.Ю. Унификация современного профессионального экологического образования

Одаева Н.В. Концепция экологизации образования Н.Н. Моисеева

Манышев Е.В. Экологическое образование как средство становления общества на путь устойчивого развития

Сиротко Н.О. Проблема изменения содержания образования для устойчивого развития

2.3. Философский анализ отдельных подсистем образовательного процесса

Дорогенский А.В. Высшее образование в контексте цивилизационных трансформаций

Кузина Е.Б. Роль дисциплин логического цикла в развитии рациональности и критического мышления

Черкашин Б.Н. Моделирование информационной системы управления качеством профессионального образования

Карлова И.С., Косых Г.В., Черкашин Б.Н. Знание как феномен конструирования социальной реальности

Киселева Л.А. Инновационное мышление – главный ориентир подготовки научных работников высшей квалификации

Ильина Е.М. Интеграция научной и образовательной парадигм в инновационном курсе «Государственная политика информатизации в Республике Беларусь»

Bielousov Rimma. On the issue of foreign language skills improvement for technological environment

Лученкова Е.С. Контекстный подход как образовательная технология повышения качества знания

Котлинская Г.П. Социально-конструктивистские идеи в практике контекстного обучения менеджменту слушателей системы повышения квалификации

Сыромятникова Н.А. Актуальность и сущность компетентностного подхода в образовании

Шахгулари В.В. Новые коммуникативные технологии в деле повышения качества образования в условиях кредитной системы обучения студентов........ Шаталина М.А. Возможности использования технологии коучинга в педагогической деятельности

Макотрова Г.В. Теоретико-методологические ориентиры использования сети Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников

Яворская Л.М. Этапы использования учебно-методического комплекса по трудовому обучению в учебном процессе

Икингрин Е.Н., Пронина Е.И. Детское чтение в малых северных городах в оценках экспертов

2.4. Философия в современном учебном процессе: статус и перспективы

Еровенко В.А. Информационно-практический потенциал философскоматематического образования: проблема реализации

Данилевич С.А. Мировоззренческий диалог и образовательная практика.......... Павлова А.Т. Развитие креативных способностей у студентов на занятиях по философии

Дик П.Ф. Философско-религиоведческий компонент высшего образования

Жданова М.Г. Философия как учебная дисциплина в высшей школе.................. Никитин Г.М. Конструирование виртуальной образовательной среды (ВОС) в сфере преподавания философии в Уральском государственном педагогическом университете

Янковская С.Ю. «Философия для детей»: перспективы внедрения в систему образования Республики Беларусь

2.5. Студенческий форум. Взгляд молодых исследователей на философские проблемы науки и образования

Никитина З.И. Философия в системе инновационных исследований

Гончаренко Е.С. Научная и вненаучная составляющие философского знания

Концевой П.А. Роль высшей школы в реализации концепции непрерывного образования: проблемы и перспективы

Смольская Е.М. Информационные технологии в контексте философского образования

Панченко О.А. Лаконичность образовательной коммуникации

Ханевский А.А. Роль герменевтики в системе современного образования......... Шевцов В.Г. Роль конфликтологических знаний в духовно-нравственном развитии личности

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ПОИСК

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ....... 3.1. Современные стратегии духовно-нравственного развития человека....... Gralski Andrzej. Wychowanie a kultura doranoci

Артюхович Ю.В. Проблемы интеллектуального и духовно-нравственного развития личности в эпоху информатизации

Павловская О.А. Проблема нравственного воспитания на этапе информационного развития общества: перспективные направления исследования

Капустина З.Я. Лабиринты педагогики и культурологии – каков выход к новому духовному потенциалу человека?

Шаповалова В.С. Гражданская и правовая культура: пути и способы формирования

Беляева Е.В. Патриотизм в эпоху глобализации

Байдаров Е.У. Духовное обновление личности как фактор развития социума в процессе глобализации

Мишаткина Т.В. Экологическая этика: образовательные стратегии и тактики

Лазаревич Н.А. Формирование системы ценностей современных биотехнологических исследований

Костенич В.А. Принцип «минимизации зла» и его духовно-нравственные императивы в несовершенном мире

Мушинский Н.И. Воспитание чувства справедливости как этикофилософская образовательная стратегия в современном техническом вузе....... Зайковская Т.В. Культура личности как основной фактор гармонизации отношений в системе «человек–природа–общество»

Бурняшева Л.А. Гуманистическая направленность образовательных технологий на духовно-нравственное становление личности

Денисенко И.Д. Стратегии духовно-нравственного становления современной личности в контексте анализа традиционных моделей и практик воспитательного процесса

Фролова С.Л. Рефлексивно-ценностный диалог как источник духовнонравственного развития

Панкевич О.В. Аксиологические аспекты формирования политической культуры военнослужащих

Чесноков Н.Г. Этические проблемы современного экономического кризиса

3.2. Взаимосвязь традиций и инноваций в современном образовательновоспитательном процессе

Светлов Б.В. Особенности эстетического воспитания посредством мультимедиа в сфере непрерывного образования

Вячорка Г.Ф. Мэты выхавання: захаванне традыцый і пошукі інавацый............. Сысоева И.М. Инновации как способ качественного преобразования воспитательной системы

Рыбка Д.П. К проблеме соотношения вариативности и системной целостности подходов в построении образовательно-воспитательного процесса

Прохоренко О.Г. Потенциал учебно-исследовательской деятельности в патриотическом воспитании личности

Ларионова В.К. Гуманизм как этическая категория

Жукова С.П. Этика – «практическая философия»: специфика исторической динамики и современность

Болдырихина В.Н. Этические аспекты в профессиональной деятельности будущих педагогов

Хазанов И.Я. Формирование этических мировоззренческих категорий у будущих педагогов в учреждении среднего профессионального образования

Васильева И.Л. Тренинг по самоанализу как форма воспитательной работы в ВУЗе

Сташкевич О.Л. Воспитание воли у учащихся в процессе получения образования

Вонсович Л.В. Традиционные ценности белорусского народа как основа современного воспитательного процесса

Ищенко А.А. Влияние интернациональной образовательной среды на формирование толерантной личности

Шкурко Л.М. Синтез правового и религиозного воспитания в эпоху информатизации

Григорьев А.В. Риск потери саморазвития личности в современном обществе

Турчин М.Я. Стыд и вина как механизмы социокультурной регуляции.............. Руцкий Е.А. Культурные механизмы защиты от страха: традиция и современность

Грицай Л.А. Воспитательный потенциал современной многодетной семьи в реалиях общества XXI века

3.3. Ценностно-мировоззренческие основания процесса социализации современной молодежи

Онуприенко С.П. Психолого-физиологические тенденции становления облика современной молодежи Беларуси

Новиков С.Г. Стратегия воспитания российской молодежи в эпоху глобализации

Ермолович Д.В. Социокультурная прагматика становления личностной зрелости студенчества в образовательном процессе

Варич В.Н. О формировании ценностных ориентаций студентов

Резанова Е.В. Социальный капитал и социальная сплоченность молодежи....... Серова Е.Е. Проблемы профессионального выбора современной молодежи

Щербина А.П. Вопросы развития духовности студенческой молодежи современной Украины

Челышева И.В. Медиа и молодежь: проблемы взаимодействия

Пивоварчик Т.А. Пресса как агент социализации молодежи

Груцо Е.И. Медиакомпетентность как ключевая компетентность личности

Лукашова О.Г. Деформации правового сознания современной молодежи......... Матасова И.Л. Проблема пивного алкоголизма в молодежной среде:

гендерный аспект

Шульга М.Л. Психологические особенности формирования аддиктивного поведения в подростковом и юношеском возрасте

Малярчук Н.Н. Современные проблемы российского учительства

Бутакова Д.А. Организация интегративной деятельности современного подростка в рамках общеобразовательной школы как условие успешной социальной адаптации

Козлова Е.Б. Средства массовой информации как фактор проявлений агрессивного поведения детей дошкольного возраста

Иванова Е.М. Системный подход к анализу проблемы адаптации детей из закрытых воспитательных учреждений

4. ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК

4.1. Современные социально-культурные процессы в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве

Нечипоренко О.В. Постсоветские общества: межкультурный диалог и современная этнополитика

Ciumac Svetlana. Aspecte ale procesului de integrare

Подкопаев В.В. Концептуальные основания социально-гуманитарных исследований в сфере развития международного сотрудничества Европейского Союза и Республики Беларусь

Oryszczyszyn Radosaw. Spoeczestwo informacyjne Polski Wschodniej w perspektywie empirycznej

Таркан И.И. Традиции и инновации в национальном философском дискурсе

Ксенофонтов В.Н. Средства массовой информации в духовной жизни России

Газгиреева Л.Х. Духовная безопасность коллектива: философские раздумья

Кузнецова М.А. Проблема распада СССР и перспективы развития постсоветских стран в современной общественной мысли

Лукьянова Л.И. «Общество риска» в культурологическом измерении................ Мякчило С.А. Философско-эпистемологический межкультурного диалога: проблема рефлексивных оснований

Белокрылова В.А. Сетевые структуры в социально-онтологическом пространстве современного общества

Завадский М.Б. К вопросу о социальном времени в информационном обществе

Моисеев В.А. Онтология смыслополагания (мифорелигиозный архетипический контекст)

Калиниченко С.С. Мифодизайн и реклама: взаимосвязь и тенденции развития

Романов О.А. К проблеме духовно-ментальных оснований хозяйственной деятельности восточнославянских народов

Исакулов Ш.Н. Вопросы формирования информационнообразовательной и воспитательной системы подготовки мигрантов в Узбекистане

Якубов Э.Н. Гармонизация межэтнических отношений как миссия библиотеки полиэтнического и многоконфессионального региона

4.2. Философско-аналитический взгляд на проблемы глобализации................. Дриккер А.С. Глобальное общество в эволюционном процессе

Тамбиянц Ю.Г. Национальная идеология в контексте глобализации

Шикула О.П. Ксенофобия – миф или реальность в глобализационном мире

Самкова В.А. Гуманитарная картина мира в глобализирующемся пространстве

Уладыкоўская Л.М. Духоўная аснова культурнай самабытнасці: кантэкст глабалізацыі

Самсонов В.В. Противоречия устойчивого развития в контексте глобальной интеграции

Зазулина М.Р. Трансформация традиционных институтов в процессе глобализации

Саликов А.Э. Основные противоречия развития национального типа культуры в условиях глобализации

Новицкая Т.Е. Основные подходы к конституированию социального пространства в условиях глобализации

Красюк В.Ф. Народная культура в информационном обществе

Можейко П.П. Социокультурные и ценностные ориентиры техногенного общества

Гриценко В.С. Современный кризис цивилизации и пути его преодоления

Пархоць Е.Н. Трансформация духовности в условиях глобализации.................. 4.3. Проблемы становления гражданского общества, межнациональных и межконфессиональных отношений в контексте современных образовательных практик

Захара И.С. Философия политики и политика мифа

Забирова О.В. Парламентаризм как политическая культура: философский аспект

Казанков В.А. Гражданская политическая культура журналиста как фактор информационной безопасности общества

Клицунов А.И. Современная западная критика либеральной концепции гражданского общества

Курачев Д.Г. Межконфессиональные отношения (проблемные аспекты).......... Кутузова Н.А. Стратегии толерантности: от философии к повседневной жизни

Павлова О.С. Несиловые стратегии взаимодействия: компаративный подход

Дьяченко О.В. Взаимодействие протестантских религиозных организаций Беларуси в современных условиях

Донцев С.П. Стратегии политической социализации в образовательном процессе и деятельность религиозных организаций

Смолина О.О. Некоторые подходы к определению специфики и типологии православной монастырской культуры

Габрусь Т.В. Проблема развития в современном православном храмостроительстве Беларуси

4.4. Концепции идентичности в контексте ответов философского знания на гуманитарные вызовы XXI века

Глухов А.П. Конструирование национальной идентичности: от аппарата культуры к индустрии сознания

Ксенофонтов В.В. Русский язык – фактор духовной безопасности народов России

Леверовская Я.В., Лашук И.В. Особенности формирования национального сознания этнических поляков в Беларуси

Зеленевский В.А., Денисов З.П. К вопросу об исследовании социальноисторических условий формирования особенностей национального характера белорусского народа

Середа Ю.П. Становление субъективности в контексте анализа социокультурных и индивидуальных практик

Зеленская Е.С. Культурные основания проблематизации идентичности............. Давыдик О.И. Теоретическое осмысление практик конструирования белорусской национальной идентичности

Островская Т.В. Роль школьного образования в процессе национальнокультурной идентификации

4.5. Актуальные проблемы философской антропологии

Никитина И.Ю. Антропологический кризис или антропологический поворот?

Приходько Ф.С. Антропологический кризис и его проявления в Беларуси........ Фуртай Ф.В. Антропологический кризис и парадигма оптимального развития человека

Мороз А.Я. Будущее Homo sapiens в контексте современных антропологических исследований и развития высоких научных технологий

Губарев Н.И. Парадигма оптимального развития интеллектуального капитала человека

Меерович М.И. Парадигма развития человека в контексте законов развития искусственных систем

Ребещенкова И.Г. «Тепловая смерть чувства» как проявление антропологического кризиса в технологически развитом обществе

Шахалова О.И. Преодоление метафизической маргинальности как стратегия выживания человека в постсовременности

Станкевич Н.А. Феномен человека в неолиберальной, неоконсервативной и христианской концепциях: компаративный анализ

Михайлик Е.В. Антропологический кризис и парадоксы в теории современного общества Э. Гидденса

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Лепешко Б.М. Чего ждать от «промежуточности»?

Titarenko L.G. Historical Past of a Nation as Its Cultural Value

Ластовский А.Л. Роль исторической памяти в формировании национальной идентичности

Табачков А.С. Историческое прошлое: некоторые

Осипчик В.В. Проблема сохранения национальных традиций в современной культуре

Бацюкоў А.М. Метадалагічныя і светапоглядныя аспекты развіцця сучаснага гістарычнага наратыву ў Беларусі

Тарасюк М.В. Теория историко-философского процесса и историография философии: различия и взаимосвязь

Конан У.М. Беларуская культура: нацыянальная самабытнасць і універсальны кантэкст

Старостенко В.В. «Золотой век» и эпоха Возрождения в Беларуси

Санько С.І. Ідэалагічныя калізіі ў ВКЛ у XV – XVI стагоддзях: «вайна»

міфа-гістарычных наратываў

Дзерман А.В. Паміж рэспублікай і імперыяй: палітычныя і прававыя аспекты дзяржаўнай ідэалогіі ВКЛ

Тарасюк Я.В. Іеранім Страйноўскі і станаўленне фізіякратызму ў ВКЛ............. Бабкоў І.М. Пілігрымы мадэрнасці: усход і захад у мысленні позняга Рамантызму

Горенко Л.И. Деятельность Григория Осиповича Кониского в духовной культуре Беларуси XVIII столетия

Новік І.М. Дысцыплінарны статус інтэлектуальнай гісторыі ў сістэме гісторыка-філасофскіх даследаванняў

Анцыповіч М.В. Гісторыя філасофіі ў сістэме навукі, мовы, гісторыі................. Снытка Н.І. Адукацыйныя запаветы С.А. Падокшына

Никонович Н.А. Роль методологии М. Элиаде для анализа поликультурного дискурса Беларуси

Резолюция международной научной конференции «Информационнообразовательные и воспитательные стратегии в современном обществе:

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ

КОНТЕКСТ

Материалы международной научной конференции Подписано в печать 02.12.2009. Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная.

Гарнитура Romana. Печать цифровая. Усл.печ.л. 47,3. Уч.изд.л. 47,6.

ИООО «Право и экономика» Лицензия ЛИ № 02330/0494335 от 16.03.2009.

220072 Минск Сурганова 1, корп. 2. Тел. 284 18 66, 8 029 684 18 66.

Отпечатано на издательской системе XEROX

Pages:     | 1 |   ...   | 120 | 121 ||
 


Похожие материалы:

«ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ — 2010 Материалы Международной конференции Будущее России: стратегия философского осмысления Секция: Будущее России в свете реалистической философии Под редакцией профессора В.Л.Обухова Санкт-Петербург Пушкин 2010 1 ISBN 978-5-98341-049-7 Дни Петербургской философии 2010 Секция: Будущее России в свете реалистической философии. Руководители: доктор философских наук, профессор В.Л.Обухов, доктор философских наук, профессор Р.А.Зобов, старший научный сотрудник ...»

«АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК Материалы XL научной конференции – конкурса научных докладов Студенческая весна – 2010 13 апреля – 14 мая 2010 года г. Хабаровск (сборник статей) Авторы А.М. Орлова В.Р. Федорова Я.В. Федченко Хабаровск, 2010 Актуальные исследования студентов и аспирантов в области гуманитарных, общественных, юридических и экономических наук. Материалы XL научной конференции – конкурса научных ...»

«Ребенок в современном обществе 2007 Другое детство 2009 На пороге взросления 2011 У истоков развития 2013 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ У истоков развития Сборник научных статей Редакторы Л. Ф. Обухова, И. А. Котляр (Корепанова) Москва, 2013 ББК 88.4 У11 У истоков развития. Сборник научных статей / Ред.: Л. Ф. Обухо- ва, И. А. ...»

«Сивограков О.В. Индикаторы устойчивого развития местного сообщества (Как оце- С34 нить результаты Местной повестки-21). – Минск: Пропилеи, 2008. – 92 с. ISBN 978-985-6329-77-0. Рассматриваются вопросы разработки и использования индикаторов устойчивого раз- вития на местном уровне (в областях, районах, городах, деревнях) в процессе реализации стратегий устойчивого развития территорий (Местных повесток-21). Обобщен и проанали- зирован опыт многих зарубежных городов и регионов в области применения ...»


 
© 2013 www.kon.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»