БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

<< ГЛАВНАЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 20 |

«ІІ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 18 апреля 2013 года МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ И ...»

-- [ Страница 5 ] --

адвентистські — у Чернівецькій (70), Вінницькій (55), Черкаській та Хмельницькій (по 2) областях. Громади реформатської церкви діють лише на Закарпатті.

У протестантських церквах є необхідні управлінські структури, в тому числі республіканські духовні центри, що діють на підставі зареєстрованих в установленому законом порядку статутів. Тут панує спокійна діловитість: зміцнюється матеріальна база релігійної діяльності, ведеться релігійно-просвітницька, морально-виховна, місіонерська робота;

підтримуються тісні зв’язки з братніми церквами інших держав, регулярно завозяться з-за кордону релігійна література, медикаменти, одяг, продовольчі товари, які розподіляються по лікарнях, будинках сиріт, серед людей похилого віку, інших малозахищених верств населення [3].

Значно зросла в Україні кількість мусульманських громад (117). Проте єдиної церковної структури ця конфесія не набула. На сьогодні офіційно діють три зареєстровані самостійні центри: у Києві, Донецьку та в Криму [3].

Два центри керують діяльністю 70 іудаїстських громад. Це, зокрема, Об’єднання іудейських релігійних (головний рабин Яків Блайх) та Об’єднання громад іудейського віровизнання (президент Ноях Дубинський).

В останні роки в Україні знайшли певне поширення релігійні організації так званих нетрадиційних культів. Серед них: громади харизматичного напрямку (96), Церкви повного Євангелія (54), РУН віри (28), Товариства свідомості Крішних (27), Новоапостольської церкви (23), Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (мормонів) та будистських дацанів (по 21). Крім того, в Україні діють понад 200 малочисельних об’єднань віруючих 46 релігійних напрямків, течій і толків.

У власності або користуванні релігійних громад знаходиться 10752 культові споруди.

Крім того, вони мають 184 монастирі, 94 місії, 23 братства, 60 духовних навчальних закладів, 4529 недільних шкіл та пунктів катехізації, 64 періодичних видання. Релігійні потреби віруючих задовольняють 14018 священнослужителів, серед яких 383 іноземця.

Плекання толерантності громадян має бути однією зі стратегічних засад внутрішньої державної політики України. Сьогодні ж, попри передбачені законодавством покарання за нагнітання нетерпимості та міжрелігійної ворожнечі, чимало як церковних, так і політичних діячів відкрито розпалюють релігійні конфлікти, демонструють у ЗМІ свою прихильність до тієї чи іншої церкви або конфесії. Жоден із них досі не був за це покараний. Львівські дослідники пропонують також ввести у програму ВНЗ, де навчаються студенти-правники, обов’язковий курс «Захист свободи совісті».

Як висновок, можна сказати, що на основі вищевикладеного матеріалу видно, що українська держава усіма методами підтримує будь-які релігійні вірування українців та іноземців, що знаходяться на території нашої державі. Не має обмежень та заборон щодо віросповідання, тобто особа вільно обирає, яку релігію їй сповідувати. На наш погляд, це є найголовнішим для держави, а саме право вибору у громадян.

Література: 1. Гуманітарна політика Української держави в новітній період: монографія / за ред. С. І. Здіорука. – К.: НІСД, 2006. 2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К. : Просвіта, 1996. 3. Про стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України // Стратегічна панорама. – 2007. – № 1. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 4. Релігійна мережа, її кадрове та матеріальне забезпечення:

Тенденції, динаміка змін, перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

//http://www.scnm.gov.ua.

(Научный руководитель – Марзак Галина Алексеевна канд. юрид. наук, доцент кафедры теории права и государства ФГБОУ ВПО «МГОУ имени

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ

НАУКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Идея правового государства возникла давно и формировалась постепенно на базе соответствующих элементов государственности, появившихся еще в глубокой древности.

Так, Аристотель в своих трудах последовательно отстаивал мысль о государстве, которое должно быть «правлением законов, а не людей». По мнению Аристотеля, «правильное законодательство» должно быть верховной властью, а должностные лица будут иметь решающее значение только в случаях, когда законы не могут дать точный ответ [5, с. 78].

Отдельные принципы правового государства можно наблюдать и в Древнем Риме в период республики, в частности, существовала независимая и сильная судебная власть, которая обеспечивала равенство граждан перед законом. Однако правовые гарантии не распространялись на рабов и неграждан. В период империи в одном из источников римского права «Своде Юстиниана» содержится указание на то, что право, а не воля императора, является способом разрешения конфликтов [1, с. 105].

В Средневековье, характеризующееся как период господства церкви, которая определила не только образ жизни средневекового человека, социальные границы общества, но и сыграла огромную роль в развитии права.

Ярким представителем этого периода является Фома Аквинский, по мнению которого законность есть естественный порядок [1, с. 115].

В свою очередь, в развитии права внес свой вклад папа Григорий VII, провозгласивший верховенство канонического права над государственной властью, а также распорядившийся преподавать право в университетах [1, с. 118].

Примером источника и памятником феодального права Англии того времени может служить Великая хартия вольностей 1215 года, установившая пределы власти правителя по отношению к его подданным, кроме того, содержащая запрет на введение новых налогов без согласия парламента, обязавшая назначать наказания, связанные с ограничением гражданских прав, исключительно с участием суда присяжных [4, с. 75].

В период Возрождения важнейшая роль отводится идеям, которые впоследствии были заложены в основы естественного права.

Представителем того времени является Томас Гоббс, который говорил о том, что страх людей перед другими толкает их на то, что они должны искать защиту у государства, законам которого они согласны подчиняться. В свою очередь, когда перед законом все равны, то тогда исчезает основание для страха перед другими людьми.

Однако, по мнению другого представителя Джона Локка, государство само может вызвать страх. Из этого следует, что государство должно держать власть в определенных рамках, для того чтобы не допустить произвола. Д. Локком было предложено, чтобы правители руководили с помощью законов выполнимых, которые, в первую очередь, соблюдались ими сами. Кроме того, он считал, что справедливые законы признают естественные права человека, не ограничивают, а защищают их [1, с. 120].

В работах Шарля-Луи де Секонда, барона Ля Брэда и де Монтескье «О духе законов»

содержится указание о необходимости разделения властей, основной целью которого – избежать злоупотребления властью.

Размышляя о государстве и праве Иммануил Кант полагал, что государство — объединение множества людей, подчиненных правовым законам. В своих учениях И. Кант развивал идеи французских просветителей о необходимости уничтожения всех форм личной зависимости, утверждения личной свободы и равенства перед законом. Он признавал право на свободное высказывание своего мнения: «рассуждайте сколько угодно и о чём угодно, только повинуйтесь» [3, с. 98].

Развитие теории Иммануила Канта получило отражение в работах Роберта фон Моля, который оперировал термином «правовое государство», утвердившимся в немецкой юридической литературе в те годы. Он впервые отделил от «понятия о государстве»

«понятие об обществе» как о самостоятельном союзе граждан, преследующем свои дозволенные законом цели;

сделал попытку установить особый институт общественных наук, стоящий между правом государственным и гражданским [2, с. 15].

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что ряд идей о правовом государстве появились уже в античном мире, именно в это время начались поиски принципов, которые способствовали установлению надлежащего взаимодействия личности, права, государственной власти. Данные идеи, набирая темпы развития, получили отражение в теоретически развитых концепциях и доктринах, сформулированных уже позднее.

Необходимо отметить, что до сих пор понятие правовое государство остается до конца неизученным, является одним из наиболее актуальных и обсуждаемых в юридической науке Литература: 1. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран / Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидкова. – М.: НОРМА- ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 2. Марченко М.Н.

Правовое государство / М. Н. Марченко // Энциклопедия юриста. – М.: Юрист, 2005. – 472 с.

3. Нарский И. С. Иммануил Кант / И. С. Нарский. – М.: Мысль, 1976. – 208 с. 4. Петрушевский Д.М.

Великая Хартия Вольностей и конституционная борьба в английском обществе во II половине XIII века / Д. М. Петрушевский. – М.: Издательство Сабашниковых, 1918. – 98 с. 5. Червонюк В. И.

Конституционное право России / В. И. Червонюк // Энциклопедический словарь. – М.: Юрид. лит., 2002. – 432 с.

студент Украинско-Российского института (филиала) в г. Чернигове (Научный руководитель – Гурьев Владимир Иванович, канд. техн. наук, доцент Украинско-Российского института (филиала) в г. Чернигове

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА АРМ ЮРИСТА

Первый подход предполагает встраивание АРМ в действующую систему управления. В данном случае они разрабатываются с учетом не только функциональных обязанностей юристов, но и сложившихся между ними производственно-управленческих отношений. При этом сохраняются принятый в организации стиль управления и сложившийся документооборот. Функциональные обязанности юристов в своей основе не претерпевают изменений, за исключением освоения новых инструментов обработки данных и техники работы с ними.

Второй подход предполагает создание соответствующих АРМ для юриста, которые будут работать в рамках заново формируемой системы управления. При этом необходимо предусмотреть внедрение прогрессивного документооборота;

как правило, он должен быть электронным, и его надлежит поддерживать средствами автоматизации на всех уровнях иерархии управления. Влияние АРМ на эффективность управленческих решений обусловлено главным образом использованием новых методов их обоснования, широким привлечением формального математического и статистического аппарата, а также адаптацией пользователей к современным средствам автоматизации. Они обеспечивают поддержку на всех этапах процесса принятия решения, который должен быть непрерывным или иметь как можно меньше разрывов во времени.

Третий подход предусматривает частичное изменение действующей системы управления и принимаемых решений, которые поддерживаются соответствующими АРМ. В этом случае возможна лишь частичная адаптация некоторых из них при сохранении большинства в исходном состоянии.

Говоря о функционировании АРМ, необходимо рассмотреть компонент, который должен быть принят за единицу обработки на рабочем месте специалиста, в частности юриста. К таким единицам согласно сложившейся иерархии можно отнести проблему, функцию управления, бизнес-процесс, задачу, работу. При этом проблема может состоять из нескольких функций управления, каждая из которых реализуется совокупностью процессов и/или задач в общем случае. Каждая задача реализуется благодаря выполнению определенного перечня работ, характерных для нее. Любая проблема и/или функция управления также может быть реализована соответствующим набором процессов, задач и работ. Поэтому при проектировании конкретного АРМ юриста следует организацию обработки информации строить с учетом иерархии выбираемых единиц обработки.

При классической организации обработки информации предусматривалось последовательное решение задач (соответствующие АРМ относятся к первому поколению, за основную единицу обработки в них принималась задача). Второе поколение АРМ предполагало объединение задач в соответствии с функциями управления, и в пределах каждой из них задачи решались в заданном порядке. Обработка информации при использовании АРМ первого и второго поколений предполагала разрыв во времени между переработкой данных и принятием решения, что мешало оперативно реагировать и воздействовать на возникающие ситуации. Что касается организации данных, то они могли представлять собой набор файлов, либо баз данных, либо их сочетание.

Комплексной обработке информации для принятия решений способствовало развитие концепции баз данных и систем управления ими. Наличие агрегированного информационного пространства позволило существенно сократить разрыв во времени между обработкой и принятием решений. Так появились АРМ третьего поколения, основной единицей обработки для которых был уже процесс.

В настоящее время появляется все больше АРМ, относящихся к четвертому поколению.

В основу их функционирования положены понятия работы как основной единицы обработки информации и потока работ.

Главным достоинством АРМ является возможность максимального встраивания элементов новой информационной технологии в процесс управления (сложившийся, новый или трансформированный) без нарушения естественного хода выработки и принятия конструктивных управленческих решений. Программно-технические средства АРМ предоставляют пользователю-юристу возможность в режиме диалога с компьютером учитывать трудно формализуемые факторы путем отслеживания процесса обработки данных, при необходимости вмешиваясь в его ход и внося необходимые корректировки. При этом можно производить многократные расчеты, моделируя возможные варианты и реализуя различные ситуации, что повышает обоснованность и оперативность принимаемых решений.

К наиболее важным преимуществам АРМ относятся:

- персонализация выполнения юристом своих обязанностей, поддержание дружественного интерфейса в терминах предметной области, создание эффективной технологии решения задач управленческим персоналом в интерактивном режиме без традиционных посредников, являвшихся штатными сотрудниками АСУ (программистов, различного рода операторов, специалистов);

- компактность размещения персонифицированного оборудования, доступность и простота его эксплуатации за счет создания простых диалоговых процедур взаимодействия пользователя-юриста с вычислительными ресурсами;

- возможность работать в автономном режиме, а также в качестве функциональных узлов сети и/или человеко-машинных подсистем низового звена в многоуровневых иерархических системах управления;

- возможность выбора единиц обработки (в том числе в допустимом их сочетании) согласно иерархии, обусловленной реальной сложностью функционирования хозяйствующего субъекта и его структурных подразделений;

- включение программно-аппаратных средств в контур коммуникационных отношений конечных пользователей, что способствует их продуктивной деятельности.

Моделируя АРМ юриста в области управления, необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- структура и функции объекта и/или системы управления могут либо модифицироваться, либо трансформироваться в процессе их функционирования;

- цели функционирования хозяйствующего субъекта могут ставиться недостаточно четко, а отдельные из них могут трактоваться и/или восприниматься неоднозначно;

- не все цели адекватно соотносятся с количественной оценкой, а для некоторых из них такая оценка может вообще отсутствовать;

- поскольку процесс управления является многошаговым, содержание каждого из них обусловлено результатами предыдущих шагов;

это значит, что результат последнего заранее не определен;

- консерватизм исполнителей (с учетом человеческого фактора) и элементов уже существующей системы предполагает определенное противодействие (пассивное, а иногда и активное) любым управляющим воздействиям.

студент Украинско-Российского института (филиала) в г. Чернигове (Научный руководитель – Марценюк Александр Геннадиевич, канд. юрид. наук, доцент Украинско-Российского института (филиала) в г. Чернигове

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проблема соблюдения прав народов и прав конкретного человека, безусловно, является одной из приоритетных в условиях глобализации. Под ней, как известно, понимается процесс динамичного формирования современного общемирового финансово-экономического и информационного пространства на основе технологической революции в области индустрии, транспорта и связи. Хотя процесс глобализации еще далек от завершения, тем не менее о нем уже вполне определенно можно говорить, как о главном и весьма жестком вызове новейшей истории, причем для всех без исключения ее участников.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 20 |
 


Похожие материалы:

«МЕМОРИАЛЬНОЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЬ ДОСКИ К ДНЮ ГАИ СТР. 3 СТР. 9 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦОМ 6 (110) К ЛИЦУ июнь 2008 год ОСНОВАНА 16 ИЮНЯ 2000 ГОДА КОМАНДИРОВКА ДИПЛОМЫ ЮРИСТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЕ Восемнадцать стражей право порядка получили дипломы о высшем юридическом образовании. Выпускники Тульского филиала Мос ИЗ ЧЕЧНИ ковского университета МВД России в течение шести лет изучали право, совмещая учёбу с рабо той ...»

«СБОРНИК ВЕТЕРАНСКИх ИЗВЕСТИй ИНФОРМАЦИОННЫй БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ Санкт-Петербург 2010 УВАжАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Совет Межрегиональной Санкт-Петербурга Данный сборник подготовлен коллективом Информационного сектора и Ленинградской области Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных организации Всероссийской общественной организации органов СПб и Ленинградской области в преддверии отчетно-выборной ветеранов (пенсионеров) ...»

«отказались от крупной взятки В Московском университете МВД России круглый стол прошел в режиме Эдуарду Шеенкову ...»

«Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества Материалы общероссийской конференции, молодых ученых, аспирантов и студентов посвященной Всемирному Дню прав человека 30 ноября 2012г. Уфа РИЦ БашГУ 2013 УДК 342.4 ББК 67.91 П 68 Редакционная коллегия: д-р полит. наук, профессор М.М. Утяшев (отв. редактор) канд. юрид. наук Е.О. Тулупова канд. юрид. наук И.И. Ларинбаева П68 Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества. Сборник научных статей. – ...»


 
© 2013 www.kon.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»